OBJEKTIF

BIL

OBJEKTIF

1.

Semua pelajar Ijazah Sarjana Muda dan Diploma sepenuh masa (100%) terlibat dengan aktiviti pembangunan sahsiah dalam tenpoh pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

2.

Semua pelajar (100%) menerima perkhidmatan kebajikan yang disediakan dalam tempoh pengajian di Universiti Pendidikan Sultam Idris.